หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ปางสวรรค์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสุนทร รอดพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
.....................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5


 
       องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์เดิมเป็นสภา ตำบลได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 222/ 2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2499 เรื่องระเบียบ บริหาร ราชการส่วนตำบลและหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ เปิดโอกาสให้ราษฎรได้เข้ามาร่วมกันบริหารงานของ ตำบลและหมู่บ้านทุกอย่างเท่าที่จะเป็นประโยชน์แก่ ท้องถิ่นและราษฎรไปสู่การปกครองระบอบประชาธิป ไตย โดยยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วน ตำบล วันที่ 2 มีนาคม 2538 และในการบริหารจัดการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ จัดให้มี พนักงานส่วนต่าง ๆ ตามปริมาณและคุณภาพของงาน โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชา และได้แบ่งอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้เหมาะกับงาน ของแต่ละส่วนเช่นกัน  
      ลักษณะภูมิประเทศภายในตำบลปางสวรรค์ ประกอบ ด้วยพื้นที่โอบล้อมด้วยภูเขามีภูมิอากาศเย็นสบายเหมาะ แก่ การเพราะปลูกพืชการเกษตร เช่น ข้าว และผลไม้  
         ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลปางสวรรค์ ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก คือ การทำไร่ ทำนา ทำสวน และทำไร่นาสวนผสมส่วนการทำไร่ ทำนา ส่วนใหญ่แล้วจะทำได้ ปีละ 1-2 ครั้ง โดยอาศัย น้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ คลองที่ไหล ผ่าน ส่วนหมู่บ้านที่ไม่มีคลองไหลผ่านจะขุด สระน้ำ ขนาดใหญ่กักเก็บน้ำฝนเอาไว้ผลผลิตทางการเกษตรที่ สำคัญ คือ มัน ข้าวโพด ข้าว ถั่วเขียว
 
 
 
  ประชากรทั้งสิ้น 6,826 คน ประกอบด้วย
  ชาย 3,400 คน คิดเป็นร้อยละ 49.80
  หญิง 3,426 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20
  จำนวนครัวเรือน 1,658 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 39.148 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
     ทิศเหนือ :         ติดต่อ       ต.แม่วงก์           อ.แม่วงก์
     ทิศใต้ :             ติดต่อ       ต.ชุมตาบง        อ.ชุมตาบง
     ทิศตะวันออก :  ติดต่อ       ต.ห้วยน้ำหอม    อ.ลาดยาว
     ทิศตะวันตก :    ติดต่อ       ต.แม่เปิน            อ.แม่เปิน
 
 
 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ 4 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ องค์การ บริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ตั้งห่างจากที่ว่าการอำเภอชุมตาบง ประมาณ 8 กิโลเมตร อยู่ห่างจาก องค์การบริหารส่วนตำบล ปางสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 109,549.20 ไร่ หรือประมาณ 175.28 ตารางกิโลเมตร  
 
 
 
หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน  
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง
รวม จำนวน
ครัวเรือน
  1.   บ้านทุ่งไอ้โต่น 271 310 581 148  
2.   บ้านถังตั้ง 515 543 1,058 269
  3.   บ้านปางสวรรค์ 642 640 1,282 302  
4.   บ้านปางงู 253 276 529 130
  5.   บ้านทุ่งแฝก 278 249 527 132  
6.   บ้านเนินสมบูรณ์สามัคคี 302 305 607 137
  7.   บ้านปากด่าน 151 130 281 84
 
8.   บ้านปางชัย 345 310 655 142
  9.   บ้านชุมม่วงเหนือ 205 227 432 108  
10..   บ้านเขานางฟ้า 162 152 314 79
  11.   บ้านคลองบ่วงพัฒนา 276 284 560 127  
    รวม   3,400 3,426 6,826 1,658
 
 
 
  ภายในตำบลปางสวรรค์ มีธุรกิจการค้า / การบริการต่างๆ ในพื้นที่ตำบลปางสวรรค์ เป็นกิจการจำหน่ายเพื่ออุปโภค
บริโภค ที่จำเป็นต่อการคลองชีพ ในชีวิตประจำวัน
 
  โดยแยกเป็นประเภทกิจการดังนี้  
  - ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 แห่ง
  - ร้านซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 2 แห่ง
  - ร้านขายสินค้าเพื่ออุปโภค-บริโภคขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง 44 แห่ง
  - ร้านรับซื้อพืชผลทางการเกษตร 5 แห่ง
  - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 20 แห่ง
  - โรงสี 14 แห่ง
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-241-1481