หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานผลการพัฒนาบุคคลากร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)     2