หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสุนทร รอดพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
.....................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5 


การขับเคลื่อนจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
ประชุม ฝึกอบรม ให้ความรู้ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
นายสุนทร รอดพุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุม ให้ความรู้ เกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรมในองค์การ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อบรมให้ความรู้เป็นบุคลากรในสังกัด อบต.ปางสวรรค์ จำนวน 40 คน พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บุคลากรในสังกัดทุกคนมุ่งมั่นใช้ความรู้ความสามารถมาปรับใช้กับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานท้องถิ่น เป็นประโยชน์กับคนในชุมชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้บุคลากรในสังกัด อบต.ปางสวรรค์ เข้าใจประมวลจริยธรรมผู้บริหาร / ส.อบต./ข้าราชการ พนักงาน
2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเกิดจิตสำนึกราชการในการมีวินัย การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี การบริการประชาชน
4. เกิดความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการที่สำคัญ สำหรับการปฏิบัติราชการ
5. มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท
6. มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นจิตอาสา

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มี.ค. 2566 เวลา 13.08 น. โดย คุณ วรรณวิษา ประเสริฐดี

ผู้เข้าชม 70 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-241-1481