หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการประชุมปชาคมท้ถิ่น(ระดับตำบล)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ. – อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2563 Local Performance Assessment (LPA) Annual Report 2020 [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)