หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5
 
 
 
 


นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
SAO Administration Officer


นางสาวธิดารัตน์ เบ้าเงิน
รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
SAO Administration Officer
 
สำนักปลัด
 


นางสาวอัจฉรา สกุลวา
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
General Administration Officer


นางอำพัน ฉิมปาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Education Technical Officer


นางสาวสิริรัตน์ เทวัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Community Developer


นางสาวศิลาภรณ์ รักเกตุกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Plan and Policy Analyst


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Personnel Officer


นางนงนุช จันเทศ
ครูชำนาญการ
Teacher


นายราม พิลึก
ครู
Teacher
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-2388