หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสุนทร รอดพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
.....................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5


 


ประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 62 


กิจกรรม พิธีมอบทุนการคึกษา ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนภายในตำบลปางสวรรค์ [ 28 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 64 


กิจกรรมประกาศนโยบาย No Gift Policy โดยนายก อบต. ให้โอวาทในพิธีเปิดมอบทุนการศึกษา [ 27 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 57 


กิจกรรม โครงการ ร่วมใจป้องกันไฟป่าในเขตป่าชุมชน ประจำปี 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 58 


วันเด็กแห่งชาติ 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 65 


ประชุมพนักงานประจำเดือน มกราคม 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 70 


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิ [ 22 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 98 


กิจกรรมการให้ความรู้และสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน [ 28 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 95 


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการ พัฒนาอาชีพเสริม เพ [ 19 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 83 


โครงการแข่งขันกีฬาปางสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 18 [ 14 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 85 


กิจกรรม Kick off ถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 92 


กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 67 


กิจกรรม พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจ [ 25 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 71 


กิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ [ 17 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 85 


โครงการพระราชดำริสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 14 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
  
 
 
 
 
 
  การทอพรมเช็ดเท้า
 
  ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
    แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
 
  การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
 
  สถานีอนามัยบ้านปางงู
 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
  ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
  สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถ
    พึ่งพาตนเองได้
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและจัดให้มีสถานที่
    สำหรับออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง
  ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
  ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
  ส่งเสริมและพัฒนา องค์กรชุม/ชุมชน เพื่อการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
 
 
  การทำเกษตรกรรมในตำบลปางสวรรค์
 
  พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทำการเกษตรและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร
  พัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป
  ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพ ของชุมชนให้เข้มแข็ง
    อย่างยั่งยืน
  สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-241-1481