หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 อบต.ปางสวรรค์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565 แล้ว
 


ององค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 8 


13 ตุลาคม 2562พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสว [ 15 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 6 


\'กิจกรรมจิตอาสา \"เราทำความดีด้วยหัวใจ\"เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บร [ 9 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 8 


สำรวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 50 


พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจาอยู่หัว รัชการที่ 5 [ 26 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 15 


จัดกิจกรรม \\\\\\\"ปั่น-ปลูก-ล่อย ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ\\\\\\\" ณ.ทุ [ 9 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 23 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 24 


กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562\\\\\\\"ทัศนศึกษา ณ.บึงบอ [ 30 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 18 


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประจำปี2562 จัดนิทรรศการ [ 27 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 37 


กิจกรรมโครงการจิตอาสา /\\\"เราทำความดีด้วยหัวใจ\\\"/ เพื่อปรับภูมิทัศน [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 20 


วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหล [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 33 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 25 


กิจกรรมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเ [ 30 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 34 


กิจกรรม \"จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง\" ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ หมู่ [ 30 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 28 


ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม [ 23 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 34 


โครงการเยาวชนวัยใสร่วมต้านภัยยาเสพติด ณ.โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 31 


ประชุมหารือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 73 


กิจกรรมถวายเทียนจำพรรษา วัดในเขตอำเภอชุมตาบง 20 แห่ง [ 15 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 50 


ตรวจและติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเข สพฐ.พื้นที่ตำบลปางสวรรค์ [ 11 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 30 


องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเ [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
  
 
 
 
 
 
  การทอพรมเช็ดเท้า
 
  ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
    แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
 
  การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
 
  สถานีอนามัยบ้านปางงู
 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
  ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
  สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถ
    พึ่งพาตนเองได้
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและจัดให้มีสถานที่
    สำหรับออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง
  ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
  ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
  ส่งเสริมและพัฒนา องค์กรชุม/ชุมชน เพื่อการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
 
 
  การทำเกษตรกรรมในตำบลปางสวรรค์
 
  พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทำการเกษตรและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร
  พัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป
  ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพ ของชุมชนให้เข้มแข็ง
    อย่างยั่งยืน
  สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร