หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสุนทร รอดพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5


 


พิธีส่งมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ [ 4 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 37 


ปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ [ 25 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 41 


กิจกรรม จิตอาสาพัฒนางดการทิ้งขยะบริเวณริมทาง [ 7 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 56 


ร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย [ 4 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 50 


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 65 


โครงการยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 46 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 50 


สำรวจบ้านผู้สูงอายุ หมู่ 7 [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 43 


กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 56 


กิจกรรม สภากาแฟยามเช้า ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 57 


ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม [ 23 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 40 


กิจกรรมรณรงค์ วันไข้เลือดออกอาเซียน [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 76 


องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ได้มีการประชุมพนักงานประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 80 


ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 80 


ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 52 
  
 
 
 
 
 
  การทอพรมเช็ดเท้า
 
  ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
    แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
 
  การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
 
  สถานีอนามัยบ้านปางงู
 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
  ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
  สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถ
    พึ่งพาตนเองได้
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและจัดให้มีสถานที่
    สำหรับออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง
  ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
  ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
  ส่งเสริมและพัฒนา องค์กรชุม/ชุมชน เพื่อการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
 
 
  การทำเกษตรกรรมในตำบลปางสวรรค์
 
  พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทำการเกษตรและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร
  พัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป
  ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพ ของชุมชนให้เข้มแข็ง
    อย่างยั่งยืน
  สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-241-1481