หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาอาชีพ     รีบขจัดความยากจน
พัฒนาคนให้ก้าวหน้า     ลดปัญหายาเสพติด
พัฒนาคุณภาพชีวิต     อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
สุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน ในตำบล
เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักสงฆ์ปางชัย อ.ชุมตาบง
สำนักสงฆ์ทุ่งหินเทิน ต.ชุมตาบง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
1
2
3
4
5


 


โครงการบริจาคทุนการศึกษาต่อเนื่อง วัดป่าสันติธรรม ปีที่ 14/2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 27 


กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งช [ 7 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 58 


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุ [ 7 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 64 


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. [ 12 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 76 


แจกถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ตำบลปางสวรรค์ [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 97 


พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ กาชาดห่วงใย สร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ป [ 2 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 164 


องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ได้มอบเกียรติบัตรหน่วยงาน/บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 106 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessmen [ 18 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 109 


พนักงานส่วนตำบล อบต.ปางสวรรค์ เข้าร่วม โครงการไม่ฮั่ว ไม่ทับซ้อน ไม่บั่นทอนคุรภ [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 107 


วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ค. พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ออกประกาศประชาสัมพ [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 121 


วันพุธที่ 30 มิ.ย. พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ออกประกาศประชาสัมพันธ [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 110 


องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ได้ประชุมพนักงานประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 123 


องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งดจับสัตว์น้ำในฤดูปลาน้ำจืด [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 195 


ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัยเพื่อลดความสูญเสียชีวิตของเด็กและเยาวชนจากการจมน [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 178 


พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 257 


องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ได้มีการประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 181 


กิจกรรม เคารพธงชาติ ไหวพระสวดมนต์ และกายบริหารเพื่อสุขภาพ [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 215 


โครงการร่วมใจป้องกันไฟป่าในเขตชุมชน ปี 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 244 


ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ปางสวรรค์ เวลา 08.30 น. [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 175 


องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนภายในตำบลปางสวรรค์ ปร [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 203 
  
 
 
 
 
 
  การทอพรมเช็ดเท้า
 
  ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
    แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
 
  การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
 
  สถานีอนามัยบ้านปางงู
 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
  ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
  สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถ
    พึ่งพาตนเองได้
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและจัดให้มีสถานที่
    สำหรับออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง
  ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
  ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
  ส่งเสริมและพัฒนา องค์กรชุม/ชุมชน เพื่อการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
 
 
  การทำเกษตรกรรมในตำบลปางสวรรค์
 
  พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทำการเกษตรและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร
  พัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป
  ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพ ของชุมชนให้เข้มแข็ง
    อย่างยั่งยืน
  สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-2388