หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 อบต.ปางสวรรค์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565 แล้ว
 
  
 
เริ่มนับ วันที่ 9 ต.ค. 2552
 
 
 
 
 
 
  ทุ่งหินเทิน ต.ปางสวรรค์
 
  พระธาตุศรีปางชัย ต.ปางสวรรค์
 
  ที่ทำการ อบต.ปางสวรรค์
 
  สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลปางสวรรค์
 
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีดีของชุมชน / วางผังพื้นที่เกษตร
  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมี ประสิทธิภาพ
  ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชา
    สังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น
  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลัก
    ธรรมาภิบาล
  เสริมสร้างความสามัคคีและความยุติธรรมในสังคม
 
 
 
  ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลปางสวรรค์
  ส่งเสริมวัฒนาธรรมท้องถิ่น
  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์